L’església no ha tingut pas una actitud exemplar a Espanya, on el fet d’alinear-se amb el bàndol colpista li ha reportat sucosos beneficis en forma d’ajuts directes o apropiacions indegudes, com ho prova el fet que entre 1988 i 2015 va inscriure com a propis 34.961 béns, de llocs de culte fins a cases parroquials o de mestres, places, fonts i terrenys.

Carlos Sánchez Mato, professor d’economia i col·laborador d’IU, ha acreditat que a l’inici de la crisi Zapatero va augmentar el percentatge d’assignació tributària a l’església catòlica, amb 900 milions addicionals d’ingressos públics. Una quantitat que, en part, empra per finançar 13TV tal com van denunciar els eurodiputats Sira Rego i Manu Pineda.

Atenent Sánchez Mato, des que el 1987 es va establir legalment el finançament per mitjà de l’IRPF, l’església ha percebut 5.817 milions d’euros. Endemés, el polititzat Tribunal de Cuentas ha xifrat en més de 118 milions els beneficis fiscals en impost de societats de totes les confessions religioses.

Finalment, l’entitat Europa Laica calcula que el finançament públic directe i indirecte de l’església catòlica a Espanya s’enfila a 8.800 milions d’euros, quantitats que s’han plasmat al Congrés de Teologia d’enguany en forma d’eslògan: “el neoliberalisme mata: no podeu servir Déu i als diners”.