L’entitat catalana Volem Signar i Escoltar ha presentat un recurs de cassació davant del TSJC per advertir sobre “la situació de vulneració de drets fonamentals” que pateix l’alumnat sord a Catalunya i l’escassedat d’ajuts per part de l’administració.

La manca d’atenció precoç integral en l’etapa 0-3 anys, reflectida en l’absència d’escoles amb modalitat educativa compartida bilingüe en llengua de signes i llengües orals, més el fet que els deu centres de recursos educatius per a deficients auditius (CREDA) solament atenguin el desenvolupament oral és un problema que s’estén a l’etapa infantil i primària. Pel que fa a aquesta segona, Volem signar i escoltar recorda que en tot Catalunya només hi ha un únic centre educatiu ordinari amb projecte de modalitat educativa bilingüe –llengua de signes i llengua oral– que és el de Tres Pins a Barcelona, cosa que “contravé la llei i el dret que les famílies escolaritzin llurs fills en aquesta modalitat ja que a Girona, Tarragona i Lleida no n’hi ha cap”.

Aquesta associació també denuncia que són els mateixos centres els qui han de pagar la formació dels professionals, que en la majoria de casos no treballen a temps complet, així com la poca autonomia a nivell de política educativa o la disminució de l’horari de l’assessor sord de 15 a 5 hores en els dos darrers cursos, si bé el nombre d’alumnes sords s’ha mantingut.

Quant a l’ESO, l’INS Consell de Cent és l’únic del país amb modalitat educativa bilingüe si bé és un centre de màxima complexitat on els alumnes sords queden diluïts entre els qui presenten altres problemàtiques. En l’etapa d’educació postobligatòria, l’alumnat sord té dret a estudiar en horari lectiu per tal de promocionar-se en igualtat de condicions sense cap discriminació “però la realitat és que no disposen d’intèrpret de llengua de signes en horaris complets ni tampoc durant llurs pràctiques formatives i la gestió de l’assignació dels intèrprets és deficient”.

Volem Signar i Escoltar adverteix en el recurs que nombrosos alumnes sords de tot Catalunya pateixen la síndrome de privació lingüística i una sèrie de greuges que en dificulten el desenvolupament global.

Llegeix articles amb temes relacionats: , , , , , ,