El diari “Sport”, malalt d’autoodi, n’espanyolitza les victòries