Qualifiquen d’ “intent d’aniquilació de la llengua’’ el fet que algunes comarques i municipis no castellans tinguin la toponímia únicament en la llengua pròpia