La Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem (TS) ha anul·lat una ordre de la Generalitat, de gener de 2015, que obligava Airbnb a deixar d’anunciar al seu portal els pisos que no tinguin número d’inscripció al Registre de Catalunya, cosa que acredita la seva legalitat com a habitatge turístic.

A la sentència els magistrats han explicat que el 30 de gener de 2015 la Generalitat va ordenar a Airbnb “bloquejar, suprimir o suspendre definitivament” del web el contingut relatiu a la publicitat d’empreses o establiments d’allotjament turístic localitzats a Catalunya, en què no consta el número d’inscripció al Registre de Catalunya.

El tribunal també ha estimat el recurs de cassació interposat per Airbnb contra una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de 13 de desembre del 2019 −i que ara anul·la− en què es va determinar que la plataforma havia de deixar d’anunciar al seu portal els pisos que no constin de número d’inscripció al Registre de Catalunya.

La Sala ha explicat que els requisits que ha de reunir un prestador de serveis de la societat de la informació per considerar que està establert a Espanya és que la seva residència o domicili social es trobin en territori espanyol i coincideixi amb el lloc on estigui centralitzada la gestió administrativa i la direcció dels seus negocis.

Així mateix, ha explicat que els anuncis de la plataforma són responsabilitat del qui presta el servei turístic final i no de la plataforma on s’anuncia, afirmant que Airbnb “no està subjecte de manera directa a les normatives sectorials”.

“Intermediari neutre”

El tribunal manté que Airbnb és un “intermediari neutre” dels Serveis de la Societat de la Informació, i que no s’ha de considerar un proveïdor immobiliari ni prestador de serveis turístics i que, com a intermediari, se li aplica la Directiva de Comerç Electrònic i la llei espanyola que la implementa a Espanya.

Els magistrats han sostingut que l’obligació d’inscriure els allotjaments turístics al Registre autonòmic i esmentar el número de registre a la publicitat dels allotjaments turístics, “recau en les empreses turístiques”.

També afegeix que al web no només hi caben anuncis d’allotjaments turístics que, en virtut del que disposa la Llei catalana 13/2002 estarien obligats a incloure el número de registre, sinó també altres tipus d’allotjament que no estarien subjectes a aquesta obligació.

“Aquesta circumstància i la naturalesa dels serveis d’intermediació, les prestacions dels quals són merament accessòries a l’activitat subjacent −en els termes ja exposats del Tribunal de Justícia de la Unió Europea− impedeixen considerar que l’omissió d’un nombre de requisits administratius sigui una il·legalitat flagrant”, han manifestat.

El Tribunal Suprem, doncs, ha estimat els recursos d’Airbnb contra la Generalitat i contra les posteriors resolucions del secretari d’Empresa i Competitivitat.

Llegeix articles amb temes relacionats: , ,